Voorwaarden en privacy

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden omschrijven wie wat moet doen, wanneer, en wat er gebeurt mocht er iets misgaan. Je zult hier geen ingewikkelde wettelijke termen of lange stukken onbegrijpelijke teksten tegenkomen. Ik heb geen intentie om je ergens mee akkoord te laten gaan waar je later misschien spijt van krijgt. Ik wil het beste voor beide partijen, nu en in de toekomst.

Dus kortom: je huurt Hello Deer in voor het uitvoeren van het project zoals beschreven in deze algemene voorwaarden.

In overeenstemming met deze algemene voorwaarden…

Je hebt de bevoegdheid om dit contract namens jezelf, je bedrijf of je organisatie aan te gaan. Je gaat akkoord met deze algemene voorwaarden bij het bevestigen van de offerte of het bevestigen van de opdracht.

Uitvoering

Je levert datgene aan wat Hello Deer nodig heeft om je project op tijd af te ronden. Je begrijpt dat als je dit niet doet, dit gevolgen heeft voor het tijdschema.
Voordat je project in productie gaat, geef je akkoord op de digitale proefdruk. Hello Deer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in het ontwerp.

Ik: Ik heb de ervaring en kennis om dat wat ik met je afspreek tijdig en op een professionele manier te doen. Ik doe alles binnen mijn mogelijkheden om de gestelde deadline te halen.

Levering

De levertijd bedraagt ongeveer twee tot drie werkdagen. Op zondag en maandag wordt er geen post bezorgd. De levertijd kan hierdoor langer zijn. Voor leveringen buiten Nederland geldt een langere levertijd en extra verzendkosten.

Ik heb geen invloed op het transport en hoop dat de verzending door het transportbedrijf met zorg wordt afgehandeld. Bij beschadigingen of het uitblijven van de levering dien je mij zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele aansprakelijkheid is strikt beperkt tot de prijs die u betaald heeft voor het project.

Betaling en annulering

Ik weet zeker dat je begrijpt hoe belangrijk een snelle betaling voor een klein bedrijf is. Ik vertrouw er dan ook op dat je je houdt aan het gestelde betalingstermijn.
Op maat gemaakte producten worden soms weken van tevoren ontworpen. Voor deze projecten geldt bij een overeenkomst die zes of meer weken voor de deadline wordt aangegaan een aanbetaling van vijfentwintig procent. Bij annulering word dit bedrag niet teruggestort.

Kantooruren

Mijn kantooruren zijn normaal gesproken van 09.00 tot 16.00 uur. Meestal zal ik binnen een werkdag reageren op e-mails. In het weekend bekijk ik mijn e-mails niet. Gelieve dit in gedachten te houden.

Copyright

De ontwerpen die ik met je deel, zijn eigendom van Hello Deer en mogen dan ook niet door anderen worden gebruikt of verkocht.
Ik deel mijn ontwerpen graag via sociale kanalen. Ik reserveer dan ook het recht om projecten te delen voor promotie en publiciteit. Als je liever niet wilt dat ik dit met jouw ontwerp doe, laat mij dit dan tijdens het ontwerpproces even weten.

Privacy

Wanneer je akkoord gaat met deze voorwaarden, ga je ook akkoord met het privacy statement van Hello Deer welke hier onder beschreven staat.

Hoewel de taal simpel is, zijn de bedoelingen serieus en is dit contract een wettelijk document.

Privacy statement

Dit is het privacy statement van Hello Deer & Quérine Design, gevestigd te Schoorl aan de Heereweg 57, www.hellodeer.nl

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die je plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij zijn de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Voor- en achternaam
Geboortedatum en gegevens
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres van een websitebezoeker

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geef je expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van je persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien je echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij je mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien je ons geen expliciete toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens of indien je deze toestemming hebt ingetrokken, kan op de verwerking van je persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van je persoonsgegevens kan in dat geval zonder jouw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons zelf. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om je persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening.
Voor financiële afhandeling.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld

Verstrekking aan derden

Wij kunnen je persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij je persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij je hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt jezelf afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben.

Tracking cookies: wij plaatsen cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

Inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met jouw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met je hebben gesloten uit te voeren.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van je bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Hello Deer.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.